Khung năng lực lãnh đạo và nhân viên: Những điểm khác biệt cơ bản

Khung năng lực lãnh đạo và nhân viên: Những điểm khác biệt cơ bản Khung năng lực nói chung được cấu thành từ 4 nhóm, bao gồm năng lực cốt lõi, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và năng lực bổ trợ. Tuy nhiên, khi chia ra khung năng lực lãnh đạo và […]