AI đang định hình lại hoạt động nhân sự như thế nào?

AI đang định hình lại hoạt động nhân sự như thế nào? Nguồn nhân lực thế giới đang đứng trước một kỷ nguyên thú vị bởi sự ra đời của AI. Chúng đang từng bước cách mạng hóa việc quản lý nhân sự, tạo ra các quy trình thông minh giúp hợp lý hóa hoạt […]