X 360

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN SỰ TOÀN DIỆN

Là công cụ đánh giá năng lực nhân sự toàn diện dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp mang đến lộ trình phát triển năng lực của cá nhân, đội nhóm và cả doanh nghiệp.
icon-01
Xác định năng lực nhân sự với việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và các chỉ số đo lường hiệu quả công việc
icon-02
Tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực nhân sự dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện
icon-03
Giúp đội ngũ quản trị nhân sự và đào tạo của DN xây dựng Kế hoạch đào tạo toàn diện hàng năm dựa trên hệ thống các khuyến nghị, báo cáo
icon-04
Tạo và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi, bộ kiểm tra, đánh giá phục vụ việc tuyển dụng, kiểm tra trước/trong/sau đào tạo
icon-05
Kiểm tra, khảo sát, lấy ý kiến, đánh giá; Tự động hóa việc chấm điểm, đánh giá, đo lường; Xếp hạng và báo cáo kết quả
icon-05
Hệ thống báo cáo kịp thời, chính xác hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng